HABER AKIŞI

“‘Taşerona Kadro Yasası’ ile işçinin kadro hakları gasp edildi, 400 bin işçi açıkta kaldı”

 Tarih: 03-04-2018 17:51:00  -   Güncelleme: 03-04-2018 18:03:43
Hükümetin 696 sayılı KHK ile düzenlediği ve taşeron işçilere kadro müjdesi olarak sunduğu uygulama yasal süre tamamlandı. 2 Nisan geride kalırken, 1 milyon taşeron işçinin yarısı kapsam dışında bırakıldı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko 'Taşerona Kadro Yasası’nı ve OHAL'in emek hareketine etkilerini Reel Haber'e değerlendirdi.

       

      -  Taşerona müjde olarak gelen “Taşerona Kadro Yasası” nı nasıl değerlendiriyorsunuz? yasa ile ilgili eksiklikler ve aksaklıklar nelerdir?

 

 Yıllardır mücadelesini verdiğimiz kadro bekleyen  900 binden fazla taşeron işçiyi ve aileleriyle birlikte 4 milyon kişiyi ilgilendiren taşeron işçilere kadro konusu, başta belediyelerde çalışan taşeron işçiler olmak üzere yüzbinlerce işçinin kadro haklarının gasp edilmesi ve binlerce işçinin de, işinden edilmesiyle sonuçlanmaktadır.  Sendikalarla ve Meclis’te görüşülmeden KHK ile yapılan düzenleme için taşeron sorununu çözmeyecek tersine yıllarca devam edecek adaletsizlikler ve yeni sorunlar yaratacaktır demiştik.

2 Nisan 2018 yani dün itibariyle taşeron şirketlerde çalışan işçilerin merkezi idarelerde kadroya yerel idarelerde ise belediye şirketlerine geçiş süreci tamamlandı. Ancak ne yazık ki sürecin başladığı ilk günden bugüne belirsizlik, karmaşa ve bunların doğurduğu endişe devam ediyor.

Gelinen aşamada binlerce taşeron şirket işçisi kadroya alınmamıştır. 400 binden fazla belediye işçisi kadroya geçirilmemiştir.Kamu iktisadi teşekküllerinde çalıştırılan taşeron işçilerin de kadro düzenlemesinde kapsam dışında bırakılmıştır. Güvenlik soruşturmaları başta olmak üzere eski hükümlülük ve sınav gibi uygulamalar aracılığı ve keyfi tutumlarla  işçiler işlerinden edilmiş aileleriyle on binlerce kişi açlığa mahkum edilmiştir. Ülke genelinde idarelerin uygulamalarında yeknesaklık bulunmamakta, aynı konu ile ilgili Bakanlıkların görüşleri birbirleri ile çelişmekte, Bakanlık görüşleri kimi yerel idareler tarafından kabul görmemektedir. Tüm bu süreçlerde oluşan belirsizlikler nedeniyle yine binlerce işçi mağdur edilmiştir. Bilindiği üzere eski hükümlülerin durumuyla ilgili 31.03.2018 günü bir yönetmelik yayımlanmıştır.

Yönetmelik yerel yönetimlerde çalışan eski hükümlü taşeron işçileri kapsam dışında bırakmıştır. Merkezi yönetimlerde çalışan eski hükümlü taşeron işçilerin kadroya geçirilmesini ise kurumların insafına terk etmiştir. Kısaca eşitsiz ve hakkaniyetsiz bir tutum alınmıştır. Ayrımcılık yapılmaktadır.

 

DİSK işçi sınıfının gerçek örgütüdür. 

 

 - Bu sürecin Türkiye’deki sendikalı işçi sayısında bir artışa sebep olacağını düşünüyor musunuz? DİSK bu yasanın her türlü eksikliğine rağmen süreçten güçlenerek çıkabilir mi?

 

  DİSK Türkiye’nin bütün zorlu süreçlerinde ayakta kalmıştır, direnmiştir. İşçi sınıfının evrensel haklarının her daim savunucusu olmuştur. OHAL altında da tüm eşitsizliklere rağmen DİSK örgütlenmekte ve büyümektedir. Çünkü DİSK işçi sınıfının gerçek örgütüdür. DİSK, grev hakkının anayasal bir hak olarak tanındığı bir dönemde kurulmuştur; ancak, grev hakkı da dahil olmak üzere birçok hakkın meşru temellerde tanınması ve kullanılması için sürdürdüğü mücadeleler ile gerçek bir sendikacılık anlayışını kurmuştur. Bugün ise aradan geçen yarım asrın ardından en temel kolektif haklardan olan grev hakkı, toplu sözleşme hakkı ve örgütlenme hakkı dahil pek çok hak bizzat devlet eliyle yasalar ve OHAL kullanılarak gasp edilmektedir. Geçmişte olduğu gibi bugün de DİSK bu yasaklar karşısında durmakta, işçi sınıfının evrensel sendikal haklar mücadelesine Türkiye’den ses vermeye devam etmektedir. Yeni bir dünya” kurmanın cüretinin ete kemiğe bürünmesi ile kurulan DİSK çınarı yarım asrı devirmişken biz yarınlara güçlenerek gideceğimizi biliyoruz ve buna inanıyoruz.

 

  - Mart ayında DİSK-AR’ın açıkladığı rapora göre Türkiye’de yaşanan kitlesel işsizliğin yanında kadınların ve gençlerin işsizliği daha şiddetli yaşadığını görüyoruz. DİSK olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler yapılmalı?

 

 Ekonomi büyüdü deniliyor ama bu büyüme işçi sınıfının cebine yansımıyor. Eğer yansısaydı milyonların aldığı asgari ücret sefalet ücreti olmazdı. Aksine enflasyon karşısında her geçen gün bu ücrette eriyor. İşçilerin vergi yükü her geçen gün artıyor. İşsizlik çift hanelerden düşmüyor. Dar tanımlı işsiz sayısı 3 milyon 291 bin olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre dar tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 10,4 olarak hesaplandı.

Geniş tanımlı işsiz sayısı 6,1 milyon, geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 18,3 oldu.

Genç işsizlik oranı yüzde 19,2 olarak gerçekleşti.

Geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 27!

Kadın işsizliği yüzde 13,1, Tarım dışı genç kadın işsizliği ise 24,1 olarak açıklandı.

 

“Üretim ekonomisi yerine rant ekonomisi”

Üretim ekonomisi yerine rant ekonomisi olunca bu sonuçlarda kaçınılmaz oluyor. Bakınız şeker fabrikaları özelleştiriliyor. Bazı illerde tek geçim kaynağı olan bu fabrikalar kapatılıyor. Amerikan tekeli istiyor  Hükümet özelleştiriyor. Bugün üretim ekonomisi adına ne varsa bir bir yok ediliyor. Kamuya ait varlıklarımızın özel mülkiyete devirleri sonucunda ülke en basit gıda maddelerini dahi ithal etmek zorunda kalıyor. Ülkenin üretim gücü yok edilirken bağımlılığı da artıyor. Ekonomik krizin bütün göstergeleri var; enflasyon, cari açık, işsizlik ama hala büyüyoruz deniliyor bunu anlayabilmek mümkün değil.

“Tüm güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmelidir”

Ülkede çalışma saatleri çok uzun, esnek ve kayıtdışı çalışma yaygın. Öncelikle herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması” ilkesi doğrultusunda haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir. İstihdam artışlarında kamunun payı dikkate değerdir. Kamu istihdamının artırılması, kamuda eğreti ve güvencesiz çalışma biçimleri yerine, kadrolu ve güvenceli istihdam artışının sağlanması yaşamsal önemdedir. Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalı ve kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır. Ancak bunlar olursa bir nebze düzelme sağlanabilir. Tüm güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmelidir ki güvencesizliğe mahkum edilen kadın emeği sömürüsü başta olmak üzere emek sömürüsünün sonlandırılmasına yönelik bir adım atılmalıdır.

 

 

  - 2018’in ilk çeyreği biterken Türkiye’de siyasi ortam giderek ısınıyor ve arka arkaya yapılacak seçimler dönemine giriyoruz. Emek hareketi açısından baktığınızda bu seçimler dönemine nasıl hazırlanmak gerekli?

 

 Mevcut siyasal iktidara karşı toplumsal muhalefetin içerisinde demokrasi mücadelesi verenlerle yan yana omuz omuza mücadele vermekten başka çaremiz yok.  Toplumsal çatışma yerine demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin egemen olduğu halk egemenliğine dayanan bir Türkiye için mücadele etmeliyiz. Türkiye’nin en önemli ihtiyacı yeni bir toplumsal sözleşmedir. Yani  eşitlikçi, özgürlükçü sosyal bir Anayasa’nın herkesi, tüm toplumsal kesimleri  kapsayacak şekilde hayata geçirilmesini sağlamaktır.  2019 seçimlerine giderken yapmamız gereken farklılıklarımız zenginlik olarak görmek asgari müştereklerde yan yana gelmektir. Toplumsal harcımız eşitlik, demokrasi, hukuk ve adalet olmalıdır.

 

 OHAL kaldırılmalı demokrasi yoluna yeniden girilmelidir.

 - 15 Temmuz’dan itibaren süregelen OHAL’in emek hareketine ne gibi etkileri oldu? Artık Türkiye’de hak mücadelesi yapmak daha zor diyebilir miyiz? Bu süreçten neler yapılarak çıkılabilir?

 

 Bir yıllık OHAL döneminde yüz binin üzerinde kişi kamudan ihraç edilmiş, Cumhuriyet tarihinin en büyük kamu görevlisi tasfiyesi yaşanmıştır. Kamuda yaşanan ihraç ve tasfiyeler 27 Mayıs, 12 Eylül gibi darbe dönemleriyle kıyas kabul etmeyecek kadar kapsamlıdır. 12 Eylül döneminde kamu kuruluşlarından 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu kapsamında yaklaşık beş bin kişinin çıkarıldığı düşünülecek olursa 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yaşanan tasfiyenin boyutları daha iyi anlaşılabilir.

Kamuda yaşanan tasfiye, darbe ve darbecilerle mücadele sınırını aşmış, hukuk devletinin temel ilkelerini çiğneyen bir hal almıştır. DİSK/Genel-İş’in 3000 bine yakın üyesi haksız, hukuksuz ve keyfi olarak KHK’lar aracılığıyla veya KHK’lar gerekçe gösterilerek işsiz bırakılmıştır. Yüz bini aşan kamu görevlisi somut bir delile dayanmadan, savunma hakkı tanınmadan ve adil yargılanma yolları tıkanarak kamu görevinden çıkarılmış, sadece kamu görevinden çıkarılmakla kalınmamış, ihraç edilenler damgalanmış, suçlu ilan edilmiş, emekli ikramiyelerinden mahrum bırakılanlar olmuş, pek çoğunun özel sektörde de iş bulmasını engelleyici uygulamalar söz konusu olmuştur. Grevler yasaklanmış işçilerin en temel hakları ihlal edilmiştir. Çalışma hakkı elinden alınanların adil yargılama yolu da kapalıdır. İdari yargı organları KHK ile yapılan ihraçlar konusunda görevsizlik kararı vermiş, Anayasa Mahkemesi OHAL KHK'larını incelemekten kaçınmış, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise iç hukuk yolları tüketilmediği için başvuruları kabul etmemiştir. Bilindiği gibi bu konuda Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuştur ama hiç bir derde çare olmamıştır. OHAL bahane edilerek birçok sendikal faaliyet ve işçi eylemi yasaklandı veya engellenmiştir. Konfederasyon olarak DİSK'in, bunun yanı sıra konfederasyonumuza üye sendikaların çalışma yaşamına ilişkin konulardaki bazı basın açıklamaları ve bilgilendirme amaçlı kimi salon toplantıları engellenmiştir.

Kısaca OHAL emeğe zararlıdır. İşçileri mağdur etmiştir. Ekonomiyi sürdürülemez hale getirmiştir. Demokrasiyi ve hukuk devletini derinden yaralamıştır. Geleceğimizi karartmak üzeredir. Bir an önce OHAL kaldırılmalı demokrasi yoluna yeniden girilmelidir.

 

 

 

 

  Editör: ESEN ŞAHİN   Bu haber 1238 defa okunmuştur.
ANAHTAR KELİMELER
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
  GÜNDEM HABERLERİ
resim yok Taksim, bizler için 1 Mayıs alanıdır. Bunu hiçbir gücün değiştirmesine müsaade etmeyeceğiz 1 Mayıs öncesi Birleşik Metal- İş Başkanı Adnan Serdaroğlu Reel Haber'e konuştu...
YDS sonuçları açıklandı YDS sonuçları açıklandı 1 Nisan Pazar günü yapılan 2018 YDS İlkbahar Dönemi sonuçları ÖSYM tarafından aç..
Alaçatı'da gürültü önlemi: 'Üst limit 75 desibel olacak' Alaçatı'da gürültü önlemi: 'Üst limit 75 desibel olacak' İzmir'in turizm cenneti Çeşme'deki Alaçatı'da geçen yılların en çok tartışılan k..
‘Bölme girişimi'ne tepkiler çığ gibi: Üniversiteler bizimdir, tasarıyı derhal geri çekin! ‘Bölme girişimi'ne tepkiler çığ gibi: Üniversiteler bizimdir, tasarıyı derhal geri çekin! AKP’nin Meclis’e sunduğu, köklü üniversiteleri bölerek yeni üniversiteler kuraca..
  SİYASET HABERLERİ
24 Haziran için istifalar peş peşe geliyor 24 Haziran için istifalar peş peşe geliyor 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adaylığı için istifalarda bugün son gü..
Akşener: Gül'ün adaylığından büyük mutluluk duyarım Akşener: Gül'ün adaylığından büyük mutluluk duyarım İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ben Sayın Gül'ün adaylığından büyük mutl..
  KÜLTÜR-SANAT HABERLERİ
Berlin Tiyatro Festivali açılışını Kürk Mantolu Madonna ile yapıyor Berlin Tiyatro Festivali açılışını Kürk Mantolu Madonna ile yapıyor Sezonun ses getiren tiyatro oyunlarından Kürk Mantolu Madonna, 3. Berlin Tiyatro..
Tarihi konağın kapı kirişinde 6 bin madeni para Tarihi konağın kapı kirişinde 6 bin madeni para Elazığ'da, Osmanlı döneminden kalma Sağır Müftü Konağı'nın restorasyon çalışmala..
Okullaşma oranının en yüksek olduğu iller Rize ve Bolu Okullaşma oranının en yüksek olduğu iller Rize ve Bolu Türkiye'de okullaşma oranında en fazla artış ortaöğretimde (lise) gerçekleşirken..
  YAŞAM HABERLERİ
Otomobil Kelkit Çayı'na uçtu: 1 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp Otomobil Kelkit Çayı'na uçtu: 1 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, Kelkit Çayı'na uçan otomobildeki 1 kişi yaşamını yi..
İstanbullular hayatlarının 3.5 yılını trafikte geçiriyor İstanbullular hayatlarının 3.5 yılını trafikte geçiriyor 2017 yılında İstanbullu sürücüler ve yolcular seyahatleri süresince harcadıkları..
Otomobil yola çıkan deveye çarptı: 4 yaralı Otomobil yola çıkan deveye çarptı: 4 yaralı Aydın'ın Buharkent ilçesinde karayoluna çıkan deve kazaya neden oldu. Ahmet Bark..
Kara çarşaf giyip polisten kaçarken yakalandı Kara çarşaf giyip polisten kaçarken yakalandı Niğde'de nafaka ödemediği için hakkında yakalama kararı bulunan Yahya Ş. (32), ü..
Türk Tabipler Birliği'nin başlattığı "Aşı Candır" Kampanyasını destekliyor musunuz?
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 30 20 7 3 68 32 63 +36
2 Beşiktaş 30 18 4 8 59 25 62 +34
3 Medipol Başakşehir 30 19 6 5 52 30 62 +22
4 Fenerbahçe 30 17 4 9 62 32 60 +30
5 Trabzonspor 30 12 8 10 53 44 46 +9
6 Göztepe 30 12 10 8 43 48 44 -5
7 Sivasspor 30 13 12 5 40 45 44 -5
8 Kayserispor 30 12 10 8 40 46 44 -6
9 Kasımpaşa 30 11 12 7 46 48 40 -2
10 Yeni Malatyaspor 30 10 12 8 35 41 38 -6
11 Bursaspor 30 10 14 6 39 41 36 -2
12 Akhisarspor 30 9 13 8 39 49 35 -10
13 Antalyaspor 30 9 13 8 36 52 35 -16
14 Atiker Konyaspor 30 8 14 8 33 36 32 -3
15 Aytemiz Alanyaspor 30 9 16 5 47 53 32 -6
16 Osmanlıspor FK 30 8 14 8 44 50 32 -6
17 Gençlerbirliği 30 7 14 9 35 49 30 -14
18 Karabükspor 30 3 24 3 20 70 12 -50
Takım O G M B A Y P AV
1 Çaykur Rizespor 32 18 5 9 63 36 63 +27
2 MKE Ankaragücü 32 17 7 8 51 33 59 +18
3 Ümraniyespor 32 17 8 7 46 31 58 +15
4 Boluspor 32 17 10 5 50 28 56 +22
5 Gazişehir Gaziantep FK 32 15 9 8 55 33 53 +22
6 Altınordu 32 15 10 7 54 43 52 +11
7 BB Erzurumspor 32 13 9 10 51 42 49 +9
8 Elazığspor 32 13 11 8 50 38 47 +12
9 Balıkesirspor Baltok 32 14 11 7 51 45 46 +6
10 İstanbulspor 32 13 12 7 39 37 46 +2
11 Adanaspor 32 12 13 7 41 49 43 -8
12 Giresunspor 32 11 13 8 43 39 41 +4
13 Eskişehirspor 32 11 14 7 58 54 37 +4
14 Adana Demirspor 32 10 15 7 42 46 37 -4
15 Denizlispor 32 9 15 8 38 46 35 -8
16 Samsunspor 32 7 11 14 28 41 35 -13
17 Manisaspor 32 7 22 3 30 73 15 -43
18 Gaziantepspor 32 2 26 4 14 90 1 -76
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 32 22 4 6 60 14 72 +46
2 Menemen Belediyespor 32 21 4 7 62 22 70 +40
3 Afjet Afyonspor 32 20 5 7 60 29 67 +31
4 Sivas Belediyespor 32 18 5 9 54 27 63 +27
5 Keçiörengücü 32 18 7 7 74 37 61 +37
6 Sancaktepe Belediyespor 32 15 6 11 51 30 56 +21
7 İnegölspor 32 16 9 7 47 40 55 +7
8 Sarıyer 32 13 14 5 42 41 44 +1
9 Etimesgut Belediyespor 32 11 13 8 39 40 41 -1
10 Kastamonuspor 1966 32 12 17 3 42 44 39 -2
11 Tokatspor 32 10 13 9 35 45 39 -10
12 Eyüpspor 32 11 16 5 52 60 38 -8
13 Amed Sportif 32 10 14 8 36 40 35 -4
14 Bodrumspor 32 9 16 7 37 52 34 -15
15 Bucaspor 32 9 15 8 46 57 32 -11
16 Tuzlaspor 32 8 16 8 37 49 32 -12
17 Kocaeli Birlikspor 32 4 24 4 28 73 13 -45
18 Mersin İdmanyurdu 32 1 30 1 19 121 17 -102
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa BBSK 32 23 3 6 60 22 75 +38
2 Kemerspor 2003 32 15 6 11 61 41 56 +20
3 Bayburt Grup Özel İdare 32 15 6 11 44 29 56 +15
4 Ofspor 32 15 11 6 38 26 51 +12
5 Bayrampaşa 32 14 9 9 39 33 51 +6
6 Düzcespor 32 13 7 12 39 33 51 +6
7 Halide Edip Adıvar SK 32 13 8 11 44 29 50 +15
8 Erbaaspor 32 12 11 9 44 40 45 +4
9 Batman Petrolspor 32 11 10 11 40 34 44 +6
10 Yeni Altındağ Bld. 32 10 13 9 39 42 39 -3
11 Çatalcaspor 32 9 13 10 27 35 37 -8
12 Kozan Belediyespor 32 10 16 6 40 49 36 -9
13 Yomraspor 32 9 14 9 22 40 36 -18
14 Erzin Belediyespor 32 9 17 6 32 51 33 -19
15 Bergama Belediyespor 32 8 16 8 34 53 32 -19
16 12 Bingölspor 32 6 13 13 27 41 31 -14
17 Orhangazi Belediyespor 32 6 14 12 30 47 30 -17
18 Çanakkale Dardanel SK 32 5 16 11 34 49 26 -15
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
27.04.2018 20:00 Göztepe - Kardemir Karabükspor
28.04.2018 19:00 Kasımpaşa - Fenerbahçe
28.04.2018 13:30 Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor
28.04.2018 13:30 Demir Grup Sivasspor - Gençlerbirliği
28.04.2018 19:00 Antalyaspor - Trabzonspor
29.04.2018 13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Teleset M. Akhisarspor
29.04.2018 19:00 Galatasaray - Beşiktaş
29.04.2018 16:00 Osmanlispor FK - İstanbul Başakşehir
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
28.04.2018 15:30 Denizlispor - Gaziantepspor
28.04.2018 15:30 Gaziantep Bykşhr Bld. - Balıkesirspor
28.04.2018 15:30 Erzurum BB - Elazığspor
28.04.2018 15:30 Adana D.Spor - Altınordu
28.04.2018 15:30 İstanbulspor - Adanaspor
28.04.2018 15:30 Eskişehirspor - Boluspor
28.04.2018 15:30 Giresunspor - Samsunspor
28.04.2018 15:30 Umraniyespor - Ç.Rizespor
28.04.2018 15:30 Manisaspor - Ankaragücü
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
29.04.2018 15:30 Sancaktepespor - Tokatspor
29.04.2018 15:30 Kastamonuspor - Bucaspor
29.04.2018 15:30 Afjet Afyonspor - Keçiörengücü
29.04.2018 15:30 Etimesgut Belediyespor - Menemen Bld.
29.04.2018 15:30 Eyüpspor - Bodrumspor
29.04.2018 15:30 Sarıyer - 4 Eylül Bld.
29.04.2018 15:30 İnegölspor - Mersin İ.Y.
29.04.2018 15:30 Amed Sportif - Hatayspor
29.04.2018 15:30 Kocaeli Birlik Spor - Tuzlaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
29.04.2018 15:30 Bayburt Genclikspor - Tekirova Bld.
29.04.2018 15:30 Kozan Belediyespor - Bayrampaşa
29.04.2018 15:30 Ofspor - Duzcespor
29.04.2018 15:30 Yeni Altindag Belediyespor - Dardanelspor
29.04.2018 15:30 Bergama Belediyespor - Yomraspor
29.04.2018 15:30 Halide Edip Adivar Spor - Orhangazispor
29.04.2018 15:30 Manisa Büyükşehir Belediyespor - Catalcaspor
29.04.2018 15:30 Erbaaspor - Erzin Belediyespor
29.04.2018 15:30 Batman Pet. - 12 Bingolspor
HABER ARŞİVİ
Yukarı