HABER AKIŞI

“‘Taşerona Kadro Yasası’ ile işçinin kadro hakları gasp edildi, 400 bin işçi açıkta kaldı”

 Tarih: 03-04-2018 17:51:00  -   Güncelleme: 30-04-2018 15:44:32
Hükümetin 696 sayılı KHK ile düzenlediği ve taşeron işçilere kadro müjdesi olarak sunduğu uygulama yasal süre tamamlandı. 2 Nisan geride kalırken, 1 milyon taşeron işçinin yarısı kapsam dışında bırakıldı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko 'Taşerona Kadro Yasası’nı ve OHAL'in emek hareketine etkilerini Reel Haber'e değerlendirdi.

       

      -  Taşerona müjde olarak gelen “Taşerona Kadro Yasası” nı nasıl değerlendiriyorsunuz? yasa ile ilgili eksiklikler ve aksaklıklar nelerdir?

 

 Yıllardır mücadelesini verdiğimiz kadro bekleyen  900 binden fazla taşeron işçiyi ve aileleriyle birlikte 4 milyon kişiyi ilgilendiren taşeron işçilere kadro konusu, başta belediyelerde çalışan taşeron işçiler olmak üzere yüzbinlerce işçinin kadro haklarının gasp edilmesi ve binlerce işçinin de, işinden edilmesiyle sonuçlanmaktadır.  Sendikalarla ve Meclis’te görüşülmeden KHK ile yapılan düzenleme için taşeron sorununu çözmeyecek tersine yıllarca devam edecek adaletsizlikler ve yeni sorunlar yaratacaktır demiştik.

2 Nisan 2018 yani dün itibariyle taşeron şirketlerde çalışan işçilerin merkezi idarelerde kadroya yerel idarelerde ise belediye şirketlerine geçiş süreci tamamlandı. Ancak ne yazık ki sürecin başladığı ilk günden bugüne belirsizlik, karmaşa ve bunların doğurduğu endişe devam ediyor.

Gelinen aşamada binlerce taşeron şirket işçisi kadroya alınmamıştır. 400 binden fazla belediye işçisi kadroya geçirilmemiştir.Kamu iktisadi teşekküllerinde çalıştırılan taşeron işçilerin de kadro düzenlemesinde kapsam dışında bırakılmıştır. Güvenlik soruşturmaları başta olmak üzere eski hükümlülük ve sınav gibi uygulamalar aracılığı ve keyfi tutumlarla  işçiler işlerinden edilmiş aileleriyle on binlerce kişi açlığa mahkum edilmiştir. Ülke genelinde idarelerin uygulamalarında yeknesaklık bulunmamakta, aynı konu ile ilgili Bakanlıkların görüşleri birbirleri ile çelişmekte, Bakanlık görüşleri kimi yerel idareler tarafından kabul görmemektedir. Tüm bu süreçlerde oluşan belirsizlikler nedeniyle yine binlerce işçi mağdur edilmiştir. Bilindiği üzere eski hükümlülerin durumuyla ilgili 31.03.2018 günü bir yönetmelik yayımlanmıştır.

Yönetmelik yerel yönetimlerde çalışan eski hükümlü taşeron işçileri kapsam dışında bırakmıştır. Merkezi yönetimlerde çalışan eski hükümlü taşeron işçilerin kadroya geçirilmesini ise kurumların insafına terk etmiştir. Kısaca eşitsiz ve hakkaniyetsiz bir tutum alınmıştır. Ayrımcılık yapılmaktadır.

 

DİSK işçi sınıfının gerçek örgütüdür. 

 

 - Bu sürecin Türkiye’deki sendikalı işçi sayısında bir artışa sebep olacağını düşünüyor musunuz? DİSK bu yasanın her türlü eksikliğine rağmen süreçten güçlenerek çıkabilir mi?

 

  DİSK Türkiye’nin bütün zorlu süreçlerinde ayakta kalmıştır, direnmiştir. İşçi sınıfının evrensel haklarının her daim savunucusu olmuştur. OHAL altında da tüm eşitsizliklere rağmen DİSK örgütlenmekte ve büyümektedir. Çünkü DİSK işçi sınıfının gerçek örgütüdür. DİSK, grev hakkının anayasal bir hak olarak tanındığı bir dönemde kurulmuştur; ancak, grev hakkı da dahil olmak üzere birçok hakkın meşru temellerde tanınması ve kullanılması için sürdürdüğü mücadeleler ile gerçek bir sendikacılık anlayışını kurmuştur. Bugün ise aradan geçen yarım asrın ardından en temel kolektif haklardan olan grev hakkı, toplu sözleşme hakkı ve örgütlenme hakkı dahil pek çok hak bizzat devlet eliyle yasalar ve OHAL kullanılarak gasp edilmektedir. Geçmişte olduğu gibi bugün de DİSK bu yasaklar karşısında durmakta, işçi sınıfının evrensel sendikal haklar mücadelesine Türkiye’den ses vermeye devam etmektedir. Yeni bir dünya” kurmanın cüretinin ete kemiğe bürünmesi ile kurulan DİSK çınarı yarım asrı devirmişken biz yarınlara güçlenerek gideceğimizi biliyoruz ve buna inanıyoruz.

 

  - Mart ayında DİSK-AR’ın açıkladığı rapora göre Türkiye’de yaşanan kitlesel işsizliğin yanında kadınların ve gençlerin işsizliği daha şiddetli yaşadığını görüyoruz. DİSK olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler yapılmalı?

 

 Ekonomi büyüdü deniliyor ama bu büyüme işçi sınıfının cebine yansımıyor. Eğer yansısaydı milyonların aldığı asgari ücret sefalet ücreti olmazdı. Aksine enflasyon karşısında her geçen gün bu ücrette eriyor. İşçilerin vergi yükü her geçen gün artıyor. İşsizlik çift hanelerden düşmüyor. Dar tanımlı işsiz sayısı 3 milyon 291 bin olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre dar tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 10,4 olarak hesaplandı.

Geniş tanımlı işsiz sayısı 6,1 milyon, geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 18,3 oldu.

Genç işsizlik oranı yüzde 19,2 olarak gerçekleşti.

Geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 27!

Kadın işsizliği yüzde 13,1, Tarım dışı genç kadın işsizliği ise 24,1 olarak açıklandı.

 

“Üretim ekonomisi yerine rant ekonomisi”

Üretim ekonomisi yerine rant ekonomisi olunca bu sonuçlarda kaçınılmaz oluyor. Bakınız şeker fabrikaları özelleştiriliyor. Bazı illerde tek geçim kaynağı olan bu fabrikalar kapatılıyor. Amerikan tekeli istiyor  Hükümet özelleştiriyor. Bugün üretim ekonomisi adına ne varsa bir bir yok ediliyor. Kamuya ait varlıklarımızın özel mülkiyete devirleri sonucunda ülke en basit gıda maddelerini dahi ithal etmek zorunda kalıyor. Ülkenin üretim gücü yok edilirken bağımlılığı da artıyor. Ekonomik krizin bütün göstergeleri var; enflasyon, cari açık, işsizlik ama hala büyüyoruz deniliyor bunu anlayabilmek mümkün değil.

“Tüm güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmelidir”

Ülkede çalışma saatleri çok uzun, esnek ve kayıtdışı çalışma yaygın. Öncelikle herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması” ilkesi doğrultusunda haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir. İstihdam artışlarında kamunun payı dikkate değerdir. Kamu istihdamının artırılması, kamuda eğreti ve güvencesiz çalışma biçimleri yerine, kadrolu ve güvenceli istihdam artışının sağlanması yaşamsal önemdedir. Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalı ve kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır. Ancak bunlar olursa bir nebze düzelme sağlanabilir. Tüm güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmelidir ki güvencesizliğe mahkum edilen kadın emeği sömürüsü başta olmak üzere emek sömürüsünün sonlandırılmasına yönelik bir adım atılmalıdır.

 

 

  - 2018’in ilk çeyreği biterken Türkiye’de siyasi ortam giderek ısınıyor ve arka arkaya yapılacak seçimler dönemine giriyoruz. Emek hareketi açısından baktığınızda bu seçimler dönemine nasıl hazırlanmak gerekli?

 

 Mevcut siyasal iktidara karşı toplumsal muhalefetin içerisinde demokrasi mücadelesi verenlerle yan yana omuz omuza mücadele vermekten başka çaremiz yok.  Toplumsal çatışma yerine demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin egemen olduğu halk egemenliğine dayanan bir Türkiye için mücadele etmeliyiz. Türkiye’nin en önemli ihtiyacı yeni bir toplumsal sözleşmedir. Yani  eşitlikçi, özgürlükçü sosyal bir Anayasa’nın herkesi, tüm toplumsal kesimleri  kapsayacak şekilde hayata geçirilmesini sağlamaktır.  2019 seçimlerine giderken yapmamız gereken farklılıklarımız zenginlik olarak görmek asgari müştereklerde yan yana gelmektir. Toplumsal harcımız eşitlik, demokrasi, hukuk ve adalet olmalıdır.

 

 OHAL kaldırılmalı demokrasi yoluna yeniden girilmelidir.

 - 15 Temmuz’dan itibaren süregelen OHAL’in emek hareketine ne gibi etkileri oldu? Artık Türkiye’de hak mücadelesi yapmak daha zor diyebilir miyiz? Bu süreçten neler yapılarak çıkılabilir?

 

 Bir yıllık OHAL döneminde yüz binin üzerinde kişi kamudan ihraç edilmiş, Cumhuriyet tarihinin en büyük kamu görevlisi tasfiyesi yaşanmıştır. Kamuda yaşanan ihraç ve tasfiyeler 27 Mayıs, 12 Eylül gibi darbe dönemleriyle kıyas kabul etmeyecek kadar kapsamlıdır. 12 Eylül döneminde kamu kuruluşlarından 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu kapsamında yaklaşık beş bin kişinin çıkarıldığı düşünülecek olursa 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yaşanan tasfiyenin boyutları daha iyi anlaşılabilir.

Kamuda yaşanan tasfiye, darbe ve darbecilerle mücadele sınırını aşmış, hukuk devletinin temel ilkelerini çiğneyen bir hal almıştır. DİSK/Genel-İş’in 3000 bine yakın üyesi haksız, hukuksuz ve keyfi olarak KHK’lar aracılığıyla veya KHK’lar gerekçe gösterilerek işsiz bırakılmıştır. Yüz bini aşan kamu görevlisi somut bir delile dayanmadan, savunma hakkı tanınmadan ve adil yargılanma yolları tıkanarak kamu görevinden çıkarılmış, sadece kamu görevinden çıkarılmakla kalınmamış, ihraç edilenler damgalanmış, suçlu ilan edilmiş, emekli ikramiyelerinden mahrum bırakılanlar olmuş, pek çoğunun özel sektörde de iş bulmasını engelleyici uygulamalar söz konusu olmuştur. Grevler yasaklanmış işçilerin en temel hakları ihlal edilmiştir. Çalışma hakkı elinden alınanların adil yargılama yolu da kapalıdır. İdari yargı organları KHK ile yapılan ihraçlar konusunda görevsizlik kararı vermiş, Anayasa Mahkemesi OHAL KHK'larını incelemekten kaçınmış, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise iç hukuk yolları tüketilmediği için başvuruları kabul etmemiştir. Bilindiği gibi bu konuda Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuştur ama hiç bir derde çare olmamıştır. OHAL bahane edilerek birçok sendikal faaliyet ve işçi eylemi yasaklandı veya engellenmiştir. Konfederasyon olarak DİSK'in, bunun yanı sıra konfederasyonumuza üye sendikaların çalışma yaşamına ilişkin konulardaki bazı basın açıklamaları ve bilgilendirme amaçlı kimi salon toplantıları engellenmiştir.

Kısaca OHAL emeğe zararlıdır. İşçileri mağdur etmiştir. Ekonomiyi sürdürülemez hale getirmiştir. Demokrasiyi ve hukuk devletini derinden yaralamıştır. Geleceğimizi karartmak üzeredir. Bir an önce OHAL kaldırılmalı demokrasi yoluna yeniden girilmelidir.

 

 

 

 

  Editör: ESEN ŞAHİN   Bu haber 1501 defa okunmuştur.
ANAHTAR KELİMELER
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
  SİYASET HABERLERİ
CHP'de ok yaydan çıktı: İnce'nin 24 saat bilançosu CHP'de ok yaydan çıktı: İnce'nin 24 saat bilançosu İnce kanadı, CHP’de olağanüstü kurultay için imza toplamaya başladı. CHP Bilecik..
CHP'li Özel: Erdoğan ülkeyi bir aile şirketi gibi yönetmek istiyor CHP'li Özel: Erdoğan ülkeyi bir aile şirketi gibi yönetmek istiyor "Bu kararnameler, kanuna karşı yapılmış bir hiledir"
CHP'de imza süreci resmen başladı CHP'de imza süreci resmen başladı CHP’li muhalifler olağanüstü kurultay sürecinin düğmesine bastı. CHP Bilecik Mil..
  SPOR HABERLERİ
Fotoğraflarla: Fransa'da Şampiyonluk kutlamaları Fotoğraflarla: Fransa'da Şampiyonluk kutlamaları Rusya'da oynanan 2018 FIFA Dünya Kupası'nın şampiyonu Fransa oldu. Fransa, Hırva..
Eskişehir Basket ligden çekilme kararı aldı Eskişehir Basket ligden çekilme kararı aldı Eskişehir Basket SK, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nden ve Basketbol Şampiyon..
Finalin adı: Fransa-Hırvatistan Finalin adı: Fransa-Hırvatistan Rusya'daki Dünya Kupası'nda Fransa'nın finaldeki rakibi Hırvatistan oldu. Cüneyt..
NBA’de Gündem: Kral Tahtını Los Angeles’a Taşıdı NBA’de Gündem: Kral Tahtını Los Angeles’a Taşıdı NBA’de free agency açıldı, anlaşmalar kontratlar üst üste geldi.
  YEREL HABERLERİ
Yoğun yağış Ünye'yi göle çevirdi Yoğun yağış Ünye'yi göle çevirdi Ordu'nun Ünye ilçesi akşam saatlerinde başlayan yoğun yağışın ardından sele tesl..
"Suriye'liler İstanbul’un sahillerini işgal etti! İBB'de seyrediyor!" Bakırköy Belediyesi ve İBB Meclisi CHP Üyesi S. Nadir Ataman İBB Meclis toplantı..
KADIKÖY’DE YAZ SPOR OKULUNA ÇOCUKLARDAN YOĞUN İLGİ KADIKÖY’DE YAZ SPOR OKULUNA ÇOCUKLARDAN YOĞUN İLGİ Kadıköy Belediyesi’nin dolu dolu bir programla Kadıköylü çocuklara sunduğu Yaz S..
  KÜLTÜR-SANAT HABERLERİ
Joan Baez İstanbul'da! Joan Baez İstanbul'da! Joan Baez Türkiyeli dinleyicileriyle buluşuyor. Konser 22 Temmuz'da Harbiye Açık..
Harbiye Açık Hava'daki konseri iptal edilen Fazıl Say'ın Ağustos programı belli oldu Harbiye Açık Hava'daki konseri iptal edilen Fazıl Say'ın Ağustos programı belli oldu Say; Muğla, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir'de konserler verecek
Google, Müzeyyen Senar için doodle yaptı Google, Müzeyyen Senar için doodle yaptı Önemli günlerde hazırlanan doodler ile farkındalık yaratmayı amaçlayan Google, h..
  YAŞAM HABERLERİ
resim yok Muğla Koylarında Dünya Ralli Şampiyonası Keyfi 8 yıl aradan sonra ülkemize geri dönen Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) için geri s..
Kayıp kedi 17 yıl sonra sahibine geri döndü Kayıp kedi 17 yıl sonra sahibine geri döndü Hollanda'nın Almere kentinde 17 yıl önce kaybolan "Lolipop" adlı kedi, yıllar so..
Avcılar, çocuk cinayeti ve istismarına karşı kenetlendi Avcılar, çocuk cinayeti ve istismarına karşı kenetlendi Çocuk cinayetleri, Avcılar’da ‘1001 Çiçek Kadın Korosu’ öncülüğünde binlerce kiş..
AB’den, yaz saati anketi AB’den, yaz saati anketi Avrupa Birliği’nin (AB) yürütme organı Avrupa Komisyonu, Avrupa’da yaz saati uyg..
Türk Tabipler Birliği'nin başlattığı "Aşı Candır" Kampanyasını destekliyor musunuz?
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 34 24 7 3 75 33 75 +42
2 Fenerbahçe 34 21 4 9 78 36 72 +42
3 Medipol Başakşehir 34 22 6 6 62 34 72 +28
4 Beşiktaş 34 21 5 8 69 30 71 +39
5 Trabzonspor 34 15 9 10 63 51 55 +12
6 Göztepe 34 13 11 10 49 50 49 -1
7 Sivasspor 34 14 13 7 45 53 49 -8
8 Kasımpaşa 34 13 14 7 57 58 46 -1
9 Kayserispor 34 12 14 8 44 55 44 -11
10 Yeni Malatyaspor 34 11 13 10 38 45 43 -7
11 Akhisarspor 34 11 14 9 44 53 42 -9
12 Aytemiz Alanyaspor 34 11 16 7 55 59 40 -4
13 Bursaspor 34 11 17 6 43 48 39 -5
14 Antalyaspor 34 10 16 8 40 59 38 -19
15 Atiker Konyaspor 34 9 16 9 38 42 36 -4
16 Osmanlıspor FK 34 8 17 9 49 60 33 -11
17 Gençlerbirliği 34 8 17 9 37 54 33 -17
18 Karabükspor 34 3 28 3 20 86 12 -66
Takım O G M B A Y P AV
1 Çaykur Rizespor 34 20 5 9 68 38 69 +30
2 MKE Ankaragücü 34 18 7 9 55 34 63 +21
3 Boluspor 34 18 10 6 53 30 60 +23
4 Ümraniyespor 34 17 9 8 49 35 59 +14
5 BB Erzurumspor 34 14 9 11 56 44 53 +12
6 Gazişehir Gaziantep FK 34 15 11 8 57 38 53 +19
7 Altınordu 34 15 11 8 55 45 53 +10
8 Balıkesirspor Baltok 34 16 11 7 56 46 52 +10
9 İstanbulspor 34 14 12 8 45 39 50 +6
10 Elazığspor 34 13 12 9 53 44 48 +9
11 Giresunspor 34 13 13 8 50 44 47 +6
12 Adanaspor 34 12 15 7 41 56 43 -15
13 Eskişehirspor 34 12 14 8 63 56 41 +7
14 Adana Demirspor 34 11 15 8 44 47 41 -3
15 Denizlispor 34 10 16 8 43 47 38 -4
16 Samsunspor 34 7 12 15 32 46 36 -14
17 Manisaspor 34 7 24 3 31 80 15 -49
18 Gaziantepspor 34 2 28 4 18 100 1 -82
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 34 23 4 7 63 15 76 +48
2 Menemen Belediyespor 34 22 4 8 68 26 74 +42
3 Afjet Afyonspor 34 21 6 7 62 31 70 +31
4 Sivas Belediyespor 34 19 5 10 57 29 67 +28
5 Keçiörengücü 34 19 8 7 77 41 64 +36
6 Sancaktepe Belediyespor 34 16 7 11 58 32 59 +26
7 İnegölspor 34 17 9 8 53 41 59 +12
8 Sarıyer 34 13 16 5 44 45 44 -1
9 Tokatspor 34 11 13 10 37 45 43 -8
10 Etimesgut Belediyespor 34 11 14 9 44 47 42 -3
11 Kastamonuspor 1966 34 12 18 4 46 49 40 -3
12 Eyüpspor 34 11 17 6 52 62 39 -10
13 Tuzlaspor 34 10 16 8 42 51 38 -9
14 Bodrumspor 34 10 16 8 39 53 38 -14
15 Amed Sportif 34 10 14 10 37 41 37 -4
16 Bucaspor 34 10 15 9 51 60 36 -9
17 Kocaeli Birlikspor 34 4 26 4 30 78 13 -48
18 Mersin İdmanyurdu 34 1 32 1 19 133 17 -114
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa BBSK 34 23 5 6 60 27 75 +33
2 Bayburt Grup Özel İdare 34 17 6 11 51 33 62 +18
3 Kemerspor 2003 34 15 7 12 62 44 57 +18
4 Bayrampaşa 34 16 9 9 43 34 57 +9
5 Düzcespor 34 14 7 13 41 34 55 +7
6 Ofspor 34 16 11 7 41 27 55 +14
7 Halide Edip Adıvar SK 34 13 9 12 45 33 51 +12
8 Erbaaspor 34 13 12 9 46 41 48 +5
9 Batman Petrolspor 34 12 10 12 43 36 48 +7
10 Yeni Altındağ Bld. 34 11 14 9 42 44 42 -2
11 Çatalcaspor 34 10 13 11 33 37 41 -4
12 Kozan Belediyespor 34 11 17 6 42 52 39 -10
13 Yomraspor 34 9 15 10 23 42 37 -19
14 Erzin Belediyespor 34 10 18 6 35 53 36 -18
15 Bergama Belediyespor 34 8 16 10 35 54 34 -19
16 12 Bingölspor 34 7 14 13 28 42 34 -14
17 Orhangazi Belediyespor 34 6 15 13 34 52 31 -18
18 Çanakkale Dardanel SK 34 5 18 11 35 54 26 -19
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
11.08.2017 21:45 İstanbul Başakşehir 1 - 0 Bursaspor
12.08.2017 20:00 Teleset M. Akhisarspor 1 - 0 Demir Grup Sivasspor
12.08.2017 21:50 Aytemiz Alanyaspor 1 - 3 Kasımpaşa
12.08.2017 20:00 Gençlerbirliği 1 - 1 Kardemir Karabükspor
12.08.2017 21:45 Göztepe 2 - 2 Fenerbahçe
13.08.2017 21:45 Beşiktaş 2 - 0 Antalyaspor
13.08.2017 20:00 Evkur Yeni Malatyaspor 3 - 1 Osmanlispor FK
13.08.2017 20:00 Trabzonspor 2 - 1 Atiker Konyaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
11.08.2017 20:00 Ankaragücü 0 - 0 Erzurum BB
12.08.2017 21:00 İstanbulspor 2 - 2 Eskişehirspor
12.08.2017 21:45 Adanaspor 3 - 0 Denizlispor
12.08.2017 19:05 Ç.Rizespor 4 - 1 Manisaspor
13.08.2017 19:30 Boluspor 2 - 2 Giresunspor
13.08.2017 21:45 Gaziantepspor 0 - 3 Umraniyespor
13.08.2017 19:30 Samsunspor 0 - 0 Gaziantep Bykşhr Bld.
13.08.2017 21:45 Balıkesirspor 2 - 2 Adana D.Spor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
09.09.2017 16:30 Kocaeli Birlik Spor 1 - 0 Etimesgut Belediyespor
09.09.2017 16:30 İnegölspor 2 - 1 Bodrumspor
10.09.2017 16:00 Keçiörengücü 4 - 1 Hatayspor
10.09.2017 16:30 Sancaktepespor 3 - 0 Tuzlaspor
10.09.2017 16:30 Eyüpspor 1 - 4 Bucaspor
10.09.2017 15:30 Amed Sportif 1 - 1 4 Eylül Bld.
10.09.2017 19:00 Afjet Afyonspor 3 - 1 Mersin İ.Y.
10.09.2017 16:00 Kastamonuspor 0 - 2 Tokatspor
10.09.2017 16:30 Sarıyer 1 - 3 Menemen Bld.
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
23.09.2017 15:30 Erbaaspor 1 - 0 12 Bingolspor
23.09.2017 16:00 Manisa Büyükşehir Belediyespor 2 - 0 Erzin Belediyespor
23.09.2017 15:00 Batman Pet. 2 - 0 Orhangazispor
23.09.2017 16:00 Halide Edip Adivar Spor 2 - 0 Ofspor
23.09.2017 16:00 Catalcaspor 1 - 3 Tekirova Bld.
23.09.2017 15:00 Bayburt Genclikspor 2 - 3 Yeni Altindag Belediyespor
23.09.2017 16:00 Bergama Belediyespor 4 - 2 Dardanelspor
24.09.2017 16:00 Bayrampaşa 2 - 1 Yomraspor
24.09.2017 15:30 Kozan Belediyespor 3 - 2 Duzcespor
HABER ARŞİVİ
Yukarı